Tenttiarkisto

Lähetä tentti tenttiarkistoon

  Tenttiarkiston tentit

  HAL.JOIK.212 Valtiosääntöoikeus

  HAL.JOIK.212 Valtiosääntöoikeus / 2022

  1. Olet hallintovirkamies. Havaitset erästä hallintopäätöstä tehdessäsi, että
  a) kuntalain (365/1995) eräs säännös on ristiriidassa Suomen perustuslain (PL, 731/1999) kanssa. Miten toimit (eli mitä oikeuslähdettä/oikeuslähteitä noudatat?
  b) valtioneuvoston asetus pelastustoimesta on ristiriidassa PL:n kanssa. Onko ristiriidan ilmeisyyskriteerillä merkitystä?
  c) eräs laki on ristiriidassa PL:n kanssa. Perustuslakivaliokunta on antanut kyseisestä laista lausunnon. Mikä merkitys lausunnolla on ristiriitaa arvioidessasi?
  d) muuttuuko vastauksesi a-, b- ja c-kohtiin, jos oletkin korkeimman hallinto-oikeuden tuomari?

  2.  Vastaa ytimekkäästi, mutta keskeiset seikat selostaen seuraaviin kysymyksiin:
  a) Koskeeko pääministerin toimivalta edustaa Suomea valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin toiminnassa EU:n niin sanottuja kolmas maa -kokouksia?
  b) Voiko tasavallan presidentti edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa?
  c) Mitä on perusoikeusmyönteinen laintulkinta? Miten se liittyy Suomen perustuslain 106 §:ään? Anna myös esimerkki siitä, mitä perusoikeusmyönteinen laintulkinta voi(si) käytännössä tarkoittaa.

  3. Vastaa ytimekkäästi, mutta keskeiset seikat selostaen seuraaviin kysymyksiin:
  a) Anna esimerkki kvalifioidusta lakivarauksesta ja kerro mikä on ko. kvalifioinnin suhde perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin?
  b) Mikä on perustuslain säätämisjärjestys?
  c) Missä tilanteissa kansanedustaja on esteellinen eduskuntatyössä?
  d) Miten poikkeuslakimenettelyn asema on muuttunut viime vuosikymmeninä?

  4. Olet saanut kutsun tulla kuultavaksi perustuslakivaliokuntaan. Anna valiokunnalle valtiosääntöoikeudellinen arviosi käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvästä lakiehdotuksesta, jonka mukaan ”Taloudellisen kriisitilanteen oloissa perusoikeuksia voidaan rajoittaa tai niistä poiketa valtioneuvoston asetuksella”.
   

  HALJUA22 Valtiosääntöoikeus / 17.6.2021 kotitentti / Anu Mutanen

  1. Olet hallintovirkamies. Havaitset erästä hallintopäätöstä tehdessäsi, että:
  a) kuntalain (365/1995) eräs säännös on ristiriidassa Suomen perustuslain (PL, 731/1999) kanssa.
  Miten toimit (eli mitä oikeuslähdettä/oikeuslähteitä noudatat)?
  b) valtioneuvoston asetus pelastustoimesta on ristiriidassa PL:n kanssa. Onko ristiriidan
  ilmeisyyskriteerillä merkitystä?
  c) eräs laki on ristiriidassa PL:n kanssa. Perustuslakivaliokunta on antanut kyseisestä laista
  lausunnon. Mikä merkitys lausunnolla on ristiriitaa arvioidessasi?
  d) Muuttuuko vastauksesi a-, b- ja c-kohtiin, jos oletkin korkeimman hallinto-oikeuden tuomari?

  2. Tee tiiviisti mutta keskeiset asiat esittäen selkoa, miten valmiuslaki liittyy seuraaviin
  valtiosääntöoikeudellisiin seikkoihin:
  a) perustuslain 73 §
  b) perustuslain 23 §
  c) perusoikeuksien rajoittaminen tavallisella lailla
  d) perusoikeudet: nimeä yksi perusoikeus, johon valmiuslaki liittyy ja käy läpi ko. perusoikeuden
  keskeinen sisältö

  3. Vastaa ytimekkäästi mutta keskeiset seikat selostaen seuraaviin kysymyksiin:
  a) Koskeeko pääministerin toimivalta edustaa Suomea valtion ylimmän johdon osallistumista
  vaativassa Euroopan unionin toiminnassa EU:n niin sanottuja kolmas maa -kokouksia?
  b) Mitä on perusoikeusmyönteinen laintulkinta? Miten se liittyy Suomen perustuslain 106 §:ään?
  Anna myös esimerkki siitä, mitä perusoikeusmyönteinen laintulkinta voi(si) käytännössä tarkoittaa..

  HAL.JOIK.211 Hallinto-oikeus

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 30.3.2018 / Raija Huhtanen

  1. Hallinto ja lainsäädäntö
  2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
  3. Kunnan toimiala ja tehtävät

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 30.3.2018 / Raija Huhtanen

  1. Mitä tarkoitetaan hallintopäätöksellä ja miten hallintopäätöksiä voidaan ryhmitellä?
  2. Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan
  3. Valituskielto ja valituslupa

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 30.1.2018 / Raija Huhtanen

  1. Yhdenvertaisuusperiaate hallinnon oikeusperiaatteena
  2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
  3. Kunnan toimiala ja tehtävät

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 31.1.2017 / Raija Huhtanen

  1. Yhdenvertaisuusperiaate hallinnon oikeusperiaatteena
  2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
  3. Kunnallisen itsehallinnon sisältö

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 23.3.2016 / Raija Huhtanen

  1. Hallinto-oikeuden asema oikeusjärjestelmässä
  2. Mitä tarkoitetaan Julkisuuslaissa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) viranomaisen asiakirjalla?
  3. Asianosaisen valitusoikeus hallintoasiassa.

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 10.2.2016 / Raija Huhtanen

  1. Hallinnon lakisidonnaisuus ja lainalaisuus
  2. Päätöksen perustelimen hyvän hallinnon takeena
  3. Hallintovalituksen ja kunnallisvalituksen kekeiset erot ja yhtäläisyydet

  HALJUA21 Hallinto-oikeus / 28.1.2015 / Raija Huhtanen

  1. Luottamuksensuojaperiaate hallintotoiminnassa (ei sanatarkka!)
  2. Hallintolaissa tarkoitettu kuulemismenettely (ei sanatarkka!)
  3. Mitä tarkoitetaan julkisuuslain viranomaisasiakirjalla

  HAL.JOIK.217 Julkistalousoikeus

  HALJUA25 Julkistalousoikeus / 23.10.2017 / Jani Wacker

  1. Kunnan tilintarkastusta koskevat vaatimukset ja kunnan tilintarkastajien asema sekä tehtävät.
  2. Arviomääräraha valtiontaloudessa: kerro kyseisen määrärahalajin ominaispiirteistä sekä anna esimerkki siitä, millaisten menojen maksamiseen arviomääräraha soveltuu ja kerro miksi.
  3. Valtion yhtiöiden omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

  HALJUA25 Julkistalousoikeus / 22.9.2017 / Jani Wacker

  1. Lapsilisälaissa säädetään lapsilisän määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Lapsilisän määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2019. Mitä toimia valtiovallan on tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi lapsilisän määrän muutoksen koskemaan vuoden 2019 valtion kokonaismenoja? Ketkä on tärkeitä toimijoita tässä prosessissa?

  2. Talousarvion tasapainoperiaate? Miten se eroaa EU:n talouden tasapainon periaatteesta?

  3. Millä verolajeilla kunta voi kerätä tuloja ja minkälaiset mahdollisuudet valtiovallalla on vaikuttaa niihin?

  HALJUA25 Julkistalousoikeus / Luento- ja kirjatentti / 13.12.2012 / Jani Wacker

  1. Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävät?
  a) finanssipolitiikka
  b) finanssivalta
  c) Suomen perustuslaissa säädetty talousarvion tasapainoperiaate
  d) kunnan lakisääteinen tilintarkastus
  e) harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

  2. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi.

  3. Valtion omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

  HALJUA25 Julkistalousoikeus / 27.10.2014 / Jani Wacker

  1. Miten opintorahan korotus vuodelle 2016 voidaan oikeudellisesti pätevästi sitoa valtion kokonaismenoihin
  2. Miten valtio voi vaikuttaa kunnan tulorahoitukseen
  3. Välillinen julkistalous ja sen ominaispiirteet

  HALJUA25 Julkistalousoikeus / 16.12.2014 / Jani Wacker

  1.Valtion talousarvion määrärahalajit:

  Mitä määräraha-tyyppejä valtion talousarviossa käytetään?
  Mitä ominaisuuksia näillä määrärahalajeilla on?

  Tarkastele määrärahalajeja eduskunnan budjettivallan sekä määrärahojen joustavuuden näkökulmasta.

  2. Lain ja talousarvion välinen suhde: yhteenliittyvyys ja erot.
  3. Valtion yhtiöiden omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

  HALJUA25 Julkistalousoikeus / 15.12.2015 / Jani Wacker

  1. Valtion talousarvion määrärahalajit:

  Mitä määräraha-tyyppejä valtion talousarviossa käytetään? Mitä ominaisuuksia näillä määrärahalajeilla on?
  Tarkastele määrärahalajeja eduskunnan budjettivallan sekä määrärahojen joustavuuden näkökulmasta.

  2. Kunnan talouden tasapainoon kohdistuvat velvoitteet: tausta ja tavoitteet, sisältö, valvonta sekä seuraukset rikkomisesta.
  3. Valtion yhtiöiden omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

  HAL.JOIK.215 Kunnallisoikeus

  HALJUA23 Kunnallisoikeus / 25.2.2014/ Juha Lavapuro

  Vastaa kahteen kysymykseen

  1. Rahoitusperiaate
  2. Kunta ja perusoikeudet + voiko kunta jättää jotain perusoikeuksista johdettuja velvotteita täyttämättä?
  3. Otto-oikeus kunnallishallinnossa ja sen erikoistapaukset
  4. Yleinen ja erityinen toimiala

  HALJUA23 Kunnallisoikeus / 4.2.2015 / Riku Neuvonen

  Vastaa kahteen kysymykseen.

  1. Kuntalaisten yhdenvertaisuus kunnan erityisen toimialan näkökulmasta.
  2. Kerro lyhyesti jälkikäteisistä muutoksenhakukeinoista kunnallisoikeudessa.
  3. Otto-oikeus kunnan toiminnassa.
  4. Millä eri perusteilla kuntajako voi muuttua.

  HAL.JOIK.222 Sosiaali- ja terveysoikeus

  HALJUA64 Sosiaali- ja terveysoikeus / 23.11.2020 kotitentti / Laura Kalliomaa-Puha & Elina Pekkarinen

  Väittämäosa (oikein/väärin):

  1. Sosiaalihuollossa integriteettiperiaate käsittää mm. vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden yksityisyyden
  ja persoonallisuuden kunnioittamiseen
  2. Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen on huolehdittava muiden kuin suomen,
  ruotsin ja saamen kielten tulkitsemisesta ja kääntämisestä ainoastaan asioissa, jotka voivat tulla vireille
  viranomaisen aloitteesta.
  3. Kunnan eri toimialoilta edellytetään yhteistyön tekemistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
  4. Potilaan oikeusturvaan kuuluvaan muistutukseen voidaan antaa myös suullinen ratkaisu eikä ratkaisua
  tarvitse tällöin erikseen perustella.
  5. Sosiaalisten etuuksien takaisinperintä- ja takaisinmaksuvelvollisuuden edellytykset on säädetty
  sosiaalioikeudessa yleensä ehdollisiksi ja joustaviksi.
  6. Pakollinen terveystarkastus voidaan määrätä vain, kun se on tarpeen yleisvaarallisen tartuntataudin
  leviämisen ehkäisemiseksi.
  7. Tahdosta riippumattomia toimenpiteitä koskevat valitukset ovat oikeudelliselta muodoltaan
  kunnallisvalituksia.
  8. Suomessa kuolemansairaan potilaan aktiivisen hoidon lopettaminen on viime kädessä lääkärin
  harkinnassa, kun potilas ei itse enää kykene arvioimaan tilannettaan ja päättämään siitä.
  9. Suomessa tavallisessa lainsäädännössä ei ole taattu yksilöiden yleistä subjektiivista oikeutta asumiseen.
  10. Kuntalaisen kunnan palvelusetelijärjestelmän puitteissa hankkima palvelu ei kuulu kuluttajansuojaa
  koskevan oikeuden piiriin.

  HALJUA64 Sosiaali- ja terveysoikeus / 26.10.2020 kotitentti / Laura Kalliomaa-Puha & Elina Pekkarinen

  Väittämäosa (oikein/väärin):

  1. Työttömyysturvalain nojalla työttömyysajalta voidaan suorittaa ansioon suhteutettua päivärahaa.
  2. Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta antaa sitovia määräyksiä mm. kunnille riippuu
  yksinomaan ministeriön omasta harkinnasta.
  3. Lähtökohtaisesti kunnan päätösvaltaa yksilöitä koskevissa asioissa käyttää sosiaalihuollon
  toimeenpanosta vastaava kunnallinen monijäseninen toimielin.
  4. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien päätöksentekoon tulee soveltaa vain ja ainoastaan kuntalain
  säännöksiä.
  5. Voimassa olevan kotikuntalain mukaan henkilön kotikunta muuttuu, jos hänen asumisensa
  toisessa kunnassa johtuu pääasiassa asumisesta asumispalvelujen avulla.
  6. Palvelusetelijärjestelmässä kunnan ei tarvitse varmistua siitä, että hankittavat sote-palvelut
  vastaavat sitä tasoa, jota kunnalliselta toiminnalta muutoin edellytetään.
  7. KHO on katsonut, että kunnallisilla ohjeilla vammaispalveluetuuksille voidaan asettaa
  tarpeellisiksi katsottuja saamisedellytyksiä lainsäännöksistä riippumatta.
  8. Sosiaalihuollon tahdosta riippumattomissa toimenpiteissä perusoikeusmyönteinen tulkinta
  puoltaa laajentavan tulkinnan kieltoa
  9. Taloudellinen lama ja julkisen talouden rahoitusvaikeudet eivät voi olla perusteita poiketa
  perusoikeuksien heikennyskiellosta missään olosuhteissa.
  10. Kunnallisessa sosiaalihuollossa yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva sosiaalipalvelujen
  tarvearviointi ei ole talousarviokäsittelyn asia. 

  HALJUA64 Sosiaalioikeus / 28.11.2016 / Asko Uoti

  1. Tee selkoa erityisesti sosiaalihuollon oikeusperiaatteista.
  2. Tee selkoa sosiaalihuoltolain uudistuneesta sisällöstä ja sääntelystrategiasta – mikä muuttui normatiivisessa mielessä ko. lain myötä?
  3. Tarkastele yhtäältä sosiaalihuollon ja toisaalta teveydenhuollon tahdosta riippumattomien toimenpiteiden oikeudellisia perusteita.

  HALJUA64 Sosiaalioikeus / 20.11.2015 / Asko Uoti

  Vastaa seuraaviin tenttikysymyksiin:

  1. Tee selkoa erityisesti sosiaalihuollon oikeusperiaatteista.
  2. Tee selkoa sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistuneesta sisällöstä ja sääntelystrategiasta – mikä muuttui normatiivisessa mielessä ko. lain myötä?
  3. Vain yhden valtion lainsäädännön soveltamisperiaate sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa EU-oikeuden alalla.

  HAL.JOIK.218 Human Rights Law

  HALJUA42 Human Rights Law / kevät 2021

  1. Observe the extract below of the Case Palomo Sánchez and Others v. Spain, no. 28955/06, from 12 September 2011
  at the ECtHR:

  ”This is also the case for freedom of expression, of which the genuine and effective exercie does not depend
  merely on the State’s duty not to interfere, but may require positive measures of protection, even in the sphere of relations between individuals. In certain cases, the State must protect the right to freedom of expression, even
  against interference by private persons
  (Adapted).”

  Which element of Human Rights Law does the extract above make a reference to? Valitse yksi:

  • Human rights are inalienable.
  • Positive obligations of States towards human rights.
  • The principle of universality of human rights.
  • Human rights are indivisible, interdependent and interrelated.

  2. Observe the extract below from the case F.G. v. Sweden, § 117, at the ECtHR:

  ”By virtue of Article 1 of the Convention the primary responsibility for implementing and enforcing
  the guaranteed rights and freedoms is laid on the national authorities. The machinery of complaint to
  the Court is thus subsidiary to national systems safeguarding human rights.”

  Which interpretative principle of International Human Rights Law does the extract above make a reference to?

  • Autonomous interpretation.
  • Principle of Subsidiarity.
  • Principle of Proportionality.
  • Margin of appreciation.

  3. Choose the correct option(s). A treaty needs to be interpreted…

  • in good faith.
  • in light of the established meaning of the terms in the treaty.
  • in light of the circumstances of its conclusion.
  • in its context.

  4. Observe the extract below of the case Öcalan v. Turkey, 12 May 2005 (Grand Chamber judgement):

  ”At the time of the events in question, the Turkish courts had issued seven warrants for the applicant’s
  arrest and a wanted notice (red notice) had been circulated by Interpol. He was accused of founding
  an armed gang in order to destroy the integrity of the Turkish State and of instigating terrorist acts resulting
  in loss of life. In February 1999, in disputed circumstances, he was taken on board an aircraft at Nairobi (Kenya)
  airport and arrested by Turkish officials. He was then flown to Turkey. The applicant complained that Turkey
  had violated a number of his Convention rights. The Court noted that the applicant had been arrested by
  members of the Turkish security forces inside an aircraft registered in Turkey in the international zone of
  Nairobi Airport. It was common ground that, directly after being handed over to the Turkish officials by the
  Kenyan officials, the applicant had been effectively under Turkish authority.”

  Which element under International Human Rights Law does this extract make a reference to?

  • Human rights are interdependent and interrelated. This means that different human rights are intrinsically connected and cannot be viewed in isolation from each other. The enjoyment of one right depends on the enjoyment of many other rights and no one right is more important than the rest.
  • Extraterritorial jurisdiction of States Parties to the European Convention on Human Rights. A State may
   also be held accountable for violation of the Convention rights and freedoms of persons who are in the
   territory of another State but who are found to be under the former State’s authority and control through
   its agents operating whether lawfully or unlawfully in another State.
  • Human rights are universal. Which means that they apply equally to all people in the world, and with
   no time limit. Every individual is entitled to enjoy his or her human rights without distinction of ”race”
   or ethnic background, color, sex, sexual orientation, disability, language, religion, political or other opinion,
   national or social origin, birth or other status.
  • Human rights are inalienable. This means that you cannot lose them, because they are linked to the very
   fact of human existence, they are inherent to all human beings. In particular circumstances some –
   though not all – may be suspended or restricted.

  5. All statements below about Asylum Seekers are correct, except one. Mark the INCORRECT statement. 

  • A person receives refugee status when (s)he is granted asylum.
  • States have the primary responsibility for determining the status of asylum seekers.
  • An asylum seeker is a person within a State who has applied for recognition as a Refugee,
   and whose application has not yet been processed.
  • Every asylum seeker will ultimately be recognized as a refugee.

  6. Choose only the statement(s) that is/are correct:

  • States bear the primary responsibility to respect and ensure the human rights of their citizens,
   as well as all individuals within their territory as provided for by relevant international law.
  • The Principle of Prohibition of threat or use of force in the UN Charter prohibits the threat or
   use of force and calls on all Members to respect the sovereignty, territorial integrity, and political
   independence of other States.
  • The principle of self-determination means that all peoples have the right to self-determination.
   By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic,
   social and cultural development.
  • The principle of good faith is based on the premise of mutual recognition of political independence
   among States, mutual co-existence, exercise of formal equality in mutual relations, and the corresponding principle of non-interference in the domestic affairs of other States.

  7. The statements below about Trafficking in Persons and Smuggling of migrants are correct, except for one.
  Mark the
  INCORRECT statement.

  • ”Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial
   or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not
   a national or a permanent resident.
  • Exploitation in Trafficking in persons’ definition shall include, at a minimum, the exploitation of
   the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery
   or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.
  • The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation is considered relevant
   in the case-law.
  • “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of
   persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud,
   of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of
   payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person,
   for the purpose of exploitation.

  8. Choose the correct option.

  The margin of appreciation doctrine means that:

  • The State has a certain acknowledged level of discretion in relation to its legislation and practices
   in different areas of human rights.
  • The state may develop evolutive and dynamic interpretation of Human Rights Law.
  • The States need to follow the object and purpose of the European Convention on Human Rights.
  • It is of crucial importance that the European Convention on Human Rights is interpreted and
   applied in a manner that renders its rights practical and effective, not theoretical and illusory.

  9. Choose one or more statement(s) which correctly describe(s) treaty monitoring.

  • It exists in order to observe whether States actually respect the obligations with human rights they have committed to.
  • It helps to guarantee effective enforcement of human rights.
  • It exists in order to avoid empty promises and to ensure due compliance with
   International Human Rights Law.
  • It creates new law in International Human Rights Law.

  10. Choose the correct statement(s) about International Humanitarian Law.

  • International Humanitarian Law is applicable in armed conflicts only, while International Human
   rights law is applicable at all times.
  • International Humanitarian Law aims to spare those who do not participate in the hostilities of war
   (aid workers, health workers). Another aim is to protect those who are no longer participating in
   the hostilities (wounded, prisoners of war).
  • International Humanitarian Law is only applicable in international armed conflicts. It is not applicable
   in non-international armed conflicts because those are considered as being submitted to the jurisdiction
   of national law only, due to the principle of State Sovereignty.
  • International Humanitarian Law strives to limit and minimize human suffering by limiting the barbarity
   of war.

  11. Observe the extract of case Rantsev v. Cyprus and Russia, 7 January 2010, at the European Court of
  Human Rights:

  ”The applicant was the father of a young woman who died in Cyprus where she had gone to work in March 2001.
  He complained that the Cypriot police had not done everything possible to protect his daughter from
  trafficking while she had been alive and to punish those responsible for her death. He also complained about
  the failure of the Russian authorities to investigate his daughter’s trafficking and subsequent death and
  to take steps to protect her from the risk of trafficking. The Court held that trafficking itself was prohibited
  by Article 4 (prohibition of slavery and forced labor) of the Convention. It concluded that there had been a violation
  by Cyprus of its
  positive obligations arising under Article 4 of the Convention.”

  What are States’ positive obligations in Human Rights Law? Give 2 (two) examples of positive obligations
  towards the Prohibition of slavery and forced labor and explain them. (max. 10 lines).

  12. The Universal Declaration of Human Rights addresses the human rights of all human beings without
  any distinction. In the decades since the Declaration has been passed, it has become more and more
  obvious that especially vulnerable groups are in need of special protection of their human rights.
  Thus, several declarations and conventions of the United Nations have addressed this need for a clearer
  articulation of the human rights of special groups, such as the human rights of women; the human rights
  of children; the human rights of indigenous people.

  Why do some groups require special human rights? Apart from the ones mentioned above,
  give another example of an especially vulnerable group and explain their rights. (max. 10 lines).

  13. Explain the central aims and principles of International Humanitarian Law. Also, analyze the criticism
  towards International Humanitarian Law

  HAL.JOIK.311 Hallinto-oikeuden syventävä jakso

  HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso / 13.11.2018 / Jani Wacker

  Essee-tentti. Vastaa molempiin kysymyksiin, max. pituus 3 sivua.

  1. Valitusoikeus hallintolainkäytössä (hallintoprosessissa)
  2. Julkisen hallintotehtävän yksityistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

  HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso / syksy 2021 / Mikko Knuutinen

  1. Vastaa seuraavista kahdesta laajasta esseekysymyksestä yhteen
  – Oikeustoimilain ja hankintalain soveltamissuhde julkisissa hankinnoissa
  – Julkinen vallankäyttö yksityisen toimesta – rajat ja perusteet

  2. Harkintavalta ja sen käytön edellytykset viranomaistoiminnassa

  3. Vahingonkorvausvastuu julkisoikeudellisessa oikeussuhteessa

  HAL.JOIK.312 Valtiosääntöoikeuden syventävä opintojakso

  HAL.JOIK.312 / Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso / syksy 2021 / kotitentti luentojen pohjalta

  1. Viljanen: Artikkeleissa keskustellaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen muuttuvasta roolista.
  Millaisia haasteita keskustelussa nostettiin esille?
  2. Shaw: Tunnista ja käsittele tärkeimpiä eroavaisuuksia kahden eurooppalaisen tuomioistuimen (EIT ja EUT) lähestymistavoissa kansalaisuuteen. Miten näitä eroja voidaan selittää? / Identify and discuss some of the main differences between the two European Courts’ (ECHR and CJEU) approaches to citizenship.
  How can you explain these differences?
  3. Viljanen: Miten Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa ilmenevät yhteiskunnalliset muutokset ja
  miten niitä heijastavat tulkintaperiaatteet?

  HALJUS12 / Valtiosääntöoikeuden syventävä / Viljanen 7.11.2014 / sähköinen tentti

  1. Viljanen/luennot: Miten tuomioistuinten tulisi huomioida kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet?
  Miten ne näkyvät suomalaisessa oikeuskäytännössä?
  2. Greer ja Wildhaber: Millaisista kysymyksistä EIT:n valtiosääntöistymisessä keskustellaan?
  3. Lavapuro: Valtiosääntöinen managerialismi.

  HALJUS12 / Valtiosääntöoikeuden syventävä / Viljanen 14.11.2014 / sähköinen tentti

  1. Viljanen/luennot: Miten EIT:n tulkintadoktriinit ovat kehittyneet? Kerro keskeisistä tulkintatrendeistä.
  2. Helfer: Mitkä ovat keskeiset asiat EIT:n identiteettiä määäritellessä? Mihin EIT-keskustelussa tulisi kiinnittää huomiota?
  3. Lavapuro: Valtiosääntöinen managerialismi.

  HAL.JOIK.314 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus

  HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus / kevät 2020

  1. Millaisia oikeusperiaatteita vaikuttaa julkiseen varainkäyttöön ja varainkäytön valvontaan Euroopan unionissa?
  2. Mistä lähteistä Euroopan unioni saa tulorahoituksensa? Tarkastele vastauksessasi myös sitä, miten tämä tulorahoitusjärjestelmä liittyy Suomen valtiontaloudelliseen päätösvaltaan.
  3. Lue seuraava tapauskuvaus ja vastaa sitten esitettyihin kysymyksiin. Tapahtumat ja kaupunki ovat kuvitteellisia. Tapahtumat sijoittuvat Suomeen.

  Tapauskuvaus ja kysymykset:

  Mansere-nimiseen kaupunkiin päätetään rakentaa suuri liikuntahalli, jota voitaisiin käyttää myös
  kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Rakennushankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa
  useiden yritysten sekä Mansereen kaupungin yhdessä omistama osakeyhtiö nimeltä Mansere-Areena Oy.
  Yhtiö anoo Suomen valtiolta hankkeelle rahallista tukea. Tuki maksettaisiin Suomen valtion talousarviovaroista investointiavustuksena Mansere-Areena Oy:lle.

  Tukiasiaa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, jossa tuttavasi Niilo Normi työskentelee harjoittelijana. Hän on saanut tehtäväkseen laatia muistion Euroopan unionin valtiontukisäännöksistä ja niiden soveltamisesta Mansere-Areena Oy:lle mahdollisesti myönnettävään tukeen. Niilo Normi ottaa sinuun yhteyttä, koska hän muistaa, että olet opinnoissasi perehtynyt valtiontukisääntelyyn. Vastaa seuraaviin hänen esittämiinsä kysymyksiin. Kerro myös, mihin oikeussäännöksiin vastauksissasi esittämäsi asiat perustuvat.

  –  Mitkä ovat Euroopan unionin valtiontukisääntelyn tavoitteet ja keskeiset sisällölliset pääkohdat (tiivistetysti)?
  –  Mistä asioista riippuu se, onko Mansere-Areena Oy:lle mahdollisesti maksettava tuki EU:n oikeussäännösten mukaan sallittua tukea?
  –  Milloin kansalliset tukitoimet edellyttävät Euroopan komission etukäteistä hyväksyntää? Millaisen menettelyn kautta tällainen komission hyväksyminen voidaan saada?

  HALJUS14 / Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus / Wacker / 9.4.2015

  1. Mitä eri oikeusperiaatteita Euroopan unionin varojenkäytön ja varojenkäytön valvontaan liittyy?
  2. Miten Euroopan unionin budjettivarojen käyttöä valvotaan? Kerro eri toimielimistä ja niiden toimivallasta.
  3. Missä valtionsääntöoikeudellisessa järjestyksessä Suomi hyväksyi kansallisesti Euroopan unionin jäsenyyden? Entä millä tavalla Suomi päätti liittymisestään Euroopan unionin talous- ja rahaliiton (EMU:n) yhteisvaluuttavaiheeseen eli ns. kolmanteen vaiheeseen? Arvioi oikeudellisesti näitä ratkaisuja sekä EU:n yksittäisen jäsenvaltion mahdollisuuksia liittyä EMU:n yhteisvaluuttaan sekä toisaalta mahdollisuuksia pysytellä sen ulkopuolella?

  HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus / Wacker / 3.4.2014

  1. Millainen EU-oikeudellinen periaate on moitteettoman varainhoidon periaate ja mikä on sen oikeusperusta. Keksi esimerkkitilanne, jossa moitteettoman varainhoidon periaatteella voisi olla merkitystä Suomessa.
  2. Kerro Euroopan unionin talousarviomenettelystä ja tarkastele menettelyssä mukana olevien toimielinten asemaa Suomen kansallisen finanssivallan kannalta.
  3. Missä valtionsääntöoikeudellisessa järjestyksessä Suomi hyväksyi kansallisesti Euroopan unionin jäsenyyden? Entä millä tavalla Suomi päätti liittymisestään Euroopan unionin talous- ja rahaliiton (EMU:n) yhteisvaluuttavaiheeseen eli ns. kolmanteen vaiheeseen? Arvioi oikeudellisesti näitä ratkaisuja sekä EU:n yksittäisen jäsenvaltion mahdollisuuksia liittyä EMU:n yhteisvaluuttaan sekä toisaalta mahdollisuuksia pysytellä sen ulkopuolella

  HAL.JOIK.315 Julkinen eurooppaoikeus

  HALJUS15 / Julkinen eurooppaoikeus / Viljanen 10.10.2014 / sähköinen tentti

  Mäenpää:

  1. Eurooppalasen hallinto-oikeuden materiaaliset periaatteet
  2. Oikeus hyvään hallintoon

  Jääskinen:

   3. Eurooppalaistumisen kolme aaltoa
  4. Vieteriukkoteoria

  HALJUS15 / Julkinen eurooppaoikeus / Viljanen 19.8.2014 / sähköinen tentti

  Pellonpää ym.:
  1. EU-oikeuden tehokkuusvaatimus ja kansalliset menettelysäännökset tehokkaan menettelyn toteuttamisessa.
  2. Eurooppaoikeuden normien tulkinta

  Mäenpää:
  3. Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unioni
  4. Euroopan ihmisoikeussopimuksen valtionsisäinen asema ja merkitys

  HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus / 15.1.2016 / Jukka Viljanen / Sähköinen tentti

  Mäenpää:

  1. Oikeus hyvään hallintoon
  2. Eurooppalaisen hallinto-oikeuden materiaaliset periaatteet

  Pellonpää ym.:

  3. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden vaikutukset
  4. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen noudattamat tulkintaperiaatteet

  HALJ.JOIK.216 European Union Law

  HALJUA24 European Union Law / kevät 2021

  M is a new in national parliament in one of the EU member states. M is confused how EU can negotiate a trade deal with China and M is also concerned about human rights violations in China. Your task is to help M to understand the case. Please, inform M

  1. about the competences of the Union in negotiating such agreements

  • Please enlighten M about how the EU’s economic integration process has proceeded towards a full Economic and Monetary Union, and the benefits of integration for the Member States. Please reflect also on the relevance of harmonisation for the functioning of the internal market.
  • In light of this, consider the benefits of providing Chinese companies access to European markets. Discuss, why it has been useful to provide the EU with the competence to negotiate trade agreements on behalf of all Member States.

  2.  about Union’s commitment to human rights.

  • Relate the discussion to the development of human rights law in Europe: How does the agreement reflect the post-Lisbon human rights model of the European Union.

  HALJUA24 Eurooppaoikeus / 8.10.2014

  1. Integraatiohistoria oikeudellisesti tms.
  2. EU:n ja jäsenvaltioiden toimivalta
  3. Miten seuraavat klassikkotapaukset ovat vaikuttaneet EU-oikeuteen?- Costa v. Enel- Van Gend en Loos- Fracovich

  HALJUA24 Eurooppaoikeus / 26.1.2014

  1. EU:n toimielimet ja niiden keskeiset tehtävät
  2. Eurooppaoikeuden oikeuslähteet ja keskinäissuhteet
  3. Rikkomuskanne, laiminlyöntikanne ja kumoamiskanne tiiviisti sekä niiden merkitys

  HALJUA24 Eurooppaoikeus (sähköinen kirjatentti, Rautiainen)

  1. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien merkityksestä / vaikutuksista EU-oikeuteen (ei sanatarkka!)
  2. Euroopan Integraatiohistoria oikeusnäkökulmasta (ei sanatarkka!)
  3. Selitä kaikki kannetyypit (kuka voi tehdä, ketä vastaan, rajoitukset, vaikutukset) + ennakopäätösmenettely

  HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso / Sosiaalioikeus

  20.3.2015 / Raija Huhtanen

  1) Perusoikeusrajoitukset lastensuojelun laitoshuollossa (Tuori – Kotkas, säädökset)
  2) Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito, erityisesti hoitoon määräämisen edellytykset ja hoitoon määräämismenettely (Tuori – Kotkas, säädökset)
  3) Yhdenvertainen kohtelu ja syrjintäkielto sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevana periaatteena EU:ssa (Sakslin)

  Kysymys 1 Kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat vammaispalvelut (Tuori – Kotkas ja säädökset).
  Kysymys 2 Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa (Tuori – Kotkas ja säädökset).
  Kysymys 3 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto sosiaalijärjestemien yhteensovittamisessa EU-oikeuden periaatteena (tms) (Sakslin).

  15.12.2015 / Uoti

  1) Sosiaalioikeus oikeudenalana (kehittyminen, erityispiirteet yms.)
  2) Tahdosta riippumattomien toimenpiteiden oikeudelliset perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
  3) Euroopan sosiaalinen peruskirja (merkitys Suomelle jne.)

  HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso

  HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso / 29.8.2014 Rautiainen / sähköinen tentti

  Rautio:

  1. Valtiontukien valvontamenettely

  Ojanen – Haapea:

  2. Kuvaa henkilön oikeutta sairaanhoitoon ja muihin terveyspalveluihin toisissa jäsenvaltioissa.

  HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso / 29.1.2015 Palander / sähköinen tentti

  Ojanen – Haapea:

  1. Ympäristönsuojelun rooli EU-oikeudessa. Miten ympäristönsuojelu on näkynyt EU-oikeudessa unionin integraation eri vaiheissa.

  Rautio:

  2. Valtiontukien valvontamenettely

  HALJUA52 Kunnallisoikeden teemajakso / Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta

  HALJUA52/KUNNALLISOIKEUDEN TEEMAJAKSO / HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ JA KUNNALLINEN SOPIMUSTOIMINTA

  5.4.2013

  1. Neuvottelumenettelyt ja niiden käytön edellytykset hankintalain mukaan

  2. Vastaa valinnaisesti kahteen seuraavista kysymyksistä

  a) päätöksenteko osakeyhtiössä?
  b) ns. ranskalainen urakka ja sen soveltamismahdollisuudet erilaisissa palveluissa?
  c) välitön ja välillinen vahinko JYSE-ehdoissa?
  d) maankäyttösopimus?

  3. Kunnallispolitiikan ja kilpailuttamisen saumakohta ja sen vaikutus hankintaan

  HALJUA32/HALJUA52 Hallinto-oikeuden/kunnallisoikeuden teemajakso: Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

  HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso / Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 26.3.2013 / Asko Uoti

  1. Tee selkoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnallisen kaavoitusmenettelyn vuorovaikutteisuuden ilmenemismuodoista
  2. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellinen asema ja niiden merkitys maankäytön ja rakentamisen ohjaajana
  3. Tee selkoa maankäyttösopimuksesta maankäytön ja rakentamisen ohjaamisen välineenä

  HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso / Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

  HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso / Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

  26.11.2012 / Asko Uoti

  1. Tee selkoa MRL:n mukaisen kunnallisen kaavoitusmenettelyn vuorovaikutteisuuden ilmenemismuodoista

  2. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellinen status ja niiden merkitys maankäytön ja rakentamisen ohjaajana

  3. Tarkastele kunnan rakentamisjärjestyksen oikeudellista asemaa ja rakennusjärjestysmääräyksillä ohjaamisen rajoja

  HALJUA52 Ympäristöoikeus

  HALJUA52 / Ympäristöoikeus / 16.12.2014

  1. Ympäristön käytön hallinnollis-oikeudellinen ohjaus
  2. Vesilain mukainen yleisoikeus
  3. Yleiskaavan tarkoitus
  4. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus
  5. Rakennussuojelussa sovellettava lainsäädäntö

  HALJUS16 Kunnallisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet

  HALJUS16/KUNNALLISEN PALVELUTUOTANNON OIKEUDELLISET PERIAATTEET/ Uoti 30.1.2013

  1. Tee selkoa koulutuksen oikeudellisesta ohjausjärjestelmästä erityisesti valtion ja kuntien yhteisen vastuun näkökulmasta (Juva ym. + luennot)

  2. Yksityistämisen oikeudelliset muodot (Rasinmäki + luennot)

  3. Euroopan neuvoston kunnallista palvelutoimintaa ja kuntajohtamista koskevat suositukset (Hämäläinen et. al. + luennot)

  4. Yksityinen-julkinen-yhteistyö ja paikallisten (kunnallisten) palvelujen järjestäminen (European Charter on Local… + luennot)

  KATYVA32 Markkina- ja immateraaliokeus

  KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus / Risto Väntsi / 11.3.2016

  1. Tuotteen takaisinkutsun ja takaisinvedon juridiset perusteet sekä niiden laiminlyönnin seuraukset.
  2. Tuotesijoittelun sääntely.
  3. Mitä tarkoitetaan patenttioikeuden uutuuden edellytyksellä ja miten sitä arvioidaan?
  4. Miten tekijänoikeus saadaan ja kenelle se kuuluu?

  KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus

  KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus / syksy 2020 / Enni Ala-Mikkula, Jari Murto & Mikko Knuutinen
  Työoikeus:
  1. Säännöstyskeino-oppi ja työsuhdeoppi
  2.
  Työnantaja huolehtimisvelvoite työturvallisuuslain mukaan
  3. Työntekijän velvoitteet työturvallisuuslain mukaan

  Virkamiesoikeus:
  1. Virkasuhteen päättymisen muodot ja pääpiirteet
  2. 
  Turvallisuuselvityksen lähtökohdat

  KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus / 14.01.2013 / Asko Uoti
  1. Määräaikainen työsopimus
  2. Työsopimuslain syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu
  3. Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta.

  KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus / 25.11.2014 / Mikko Knuutinen

  Työoikeus:
  1. Työnantajan valtaoikeudet ja työnjohtovallan rajat
  2. Määrittele:
  a) edullisemmuussääntö
  b) normaalisitova työehtosopimus
  c) työsopimuslain tasapuolinen kohtelu
  d) työsäännöt
  e) välillinen syrjintä

  Virkamiesoikeus:
  Tee tiiviisti selkoa seuraavista kysymyksistä/aiheista:
  1) virkojen perustaminen ja lakkauttaminen valtionhallinnossa
  2) henkilön sopivuuden arviointi virantäytössä
  3) mitä tarkoitetaan virkamiehen vaitiolovelvollisuudella?
  4) mitä tekijöitä otetaan huomioon arvioitaessa virkamiehen sivutoimen hyväksyvyyttä?
  5) millaisin edellytyksin kunnassa voidaan perustaa virka?
  6) mitä tarkoitetaan virkavastuulla?